Technická ustanovení
   
www.teamgym.cz
Úvodní strana
Výsledky závodů
Články
O TeamGymu
Oddíly
Systém soutěží TeamGym Junior
Termínová listina
Galerie
Literatura, výuka
Partneři
Mapa serveru


TeamGym \ O TeamGymu \ Pravidla \ Technická ustanovení

Technická ustanovení

1. Platnost

2. Řídící komise závodu

2.1 Členové
2.2 Zodpovědnost

3. Soutěžní komise a protesty

3.1 Členové
3.2 Zodpovědnost
3.3 Protesty

4. Účastníci

4.1 Obecná pravidla
4.2 Závodníci

5. Program soutěže

5.1 Termín konání soutěže
5.2 Kategorie soutěže
5.3 Organizace soutěže v kategoriích
5.4 Disciplíny soutěže
5.5 Startovní pořadí
5.6 Opakování cvičení
5.7 Trénink a rozcvičení

6. Finanční náklady

7. Sbor rozhodčích

7.1 Rozhodčí
7.2 Panely rozhodčích
7.3 Rozmístění rozhodčích

8. Určení vítězů a pořadí

9. Ceny

9.1 Medaile
9.2 Putovní poháry
9.2.1 Vlastnictví putovního poháru
9.2.2 Označení putovního poháru

10. Nářadí

10.1 Prostná
10.2 Akrobacie
10.3 Trampolína

11. Hudební doprovod

11.1 Obecná pravidla
11.2 Přerušení hudby

12. Reklama

1. Platnost

Technická ustanovení a pravidla soutěže EUROTEAM vypracovala technická komise všeobecné gymnastiky TC/GG Evropské gymnastické federace UEG. Pravidla budou platná nejméně do soutěže EUROTEAM v roce 2000.

Top

2. Řídící komise závodu

TC/GG UEG jmenuje pro každý závod řídící komisi.
2.1 Členové
Složení řídící komise závodu:
 • delegát nominovaný TC/GG UEG
 • ředitel závodu
 • zástupce pořádající gymnastické federace
 • pracovní skupina EUROTEAM
2.2 Zodpovědnost
Řídící komise závodu je zodpovědná za:
 • rozpis závodu
 • přípravu a průběh závodu
 • kontrolu nářadí
 • kontrolu přihlášek při akreditaci


Top

3. Soutěžní komise a protesty

3.1 Členové
Soutěžní komise je tříčlenná a musí být přítomná každému závodu. Složení soutěžní komise:
 • hlavní rozhodčí na každé disciplíně
 • ředitel závodu
 • oficiální zástupce TC/GG UEG ( ne z pořadatelské země)
3.2 Zodpovědnost
Soutěžní komise je zodpovědná za:
 • Řešení protestů
 • Řešení neočekávaných situací
3.3 Protesty
 • Všechny protesty musí být předány písemně řediteli závodu nejpozději 15 minut po skončení závodu před předáváním cen.
 • Nelze podat protest proti výsledné známce, pouze proti defektu na nářadí nebo proti přerušení hudebního doprovodu.
 • Protest se může týkat pouze vystoupení vlastního družstva.
 • Trenér musí protest podepsat.
 • Protest musí být doložen poplatkem 100,- CHF.
 • Při uznání oprávněnosti protestu je poplatek vrácen.
 • Protest je řešen soutěžní komisí závodu.


Top

4. Účastníci

4.1 Obecná pravidla
 • Soutěž EUROTEAM je mezinárodní soutěž klubových družstev, za přihlášky je zodpovědná národní gymnastická federace.
 • Soutěží družstva mužů, družstva žen a smíšená (mix) družstva. Každý závodník může soutěžit pouze v jednom družstvu.
 • Každá národní gymnastická federace může přihlásit vždy maximálně dvě družstva pro každou kategorii v jednom závodě.
 • Každá národní gymnastická federace je zodpovědná za správné údaje o věku a klubovém členství závodníků, dále je zodpovědná za platné pojištění závodníků pro daný závod.
4.2 Závodníci
 • Závodníci každého družstva musí být členy téhož klubu.
 • Jakmile družstvo zahájí závod, žádný další závodník družstva - náhradník - nemůže nastoupit do závodu.
 • Každé družstvo se skládá ze 6 - 12 závodníků.
 • Ve smíšených (mix) družstvech musí být 50% žen a 50% mužů ve všech disciplínách.
 • Minimální věk závodníků je 15 let dosažených v roce konání soutěže.


Top

5. Program soutěže

5.1 Termín konání soutěže
 • Soutěž EUROTEAM je organizována každý sudý rok, pořadatele určuje Evropská gymnastická federace UEG.
 • Datum konání soutěže určuje UEG.
 • Národní gymnastická federace pořadatelské země musí být členem Mezinárodní gymnastické federace FIG.
5.2 Kategorie soutěže
 • Družstva mužů
 • Družstva žen
 • Družstva smíšená (mix)
5.3 Organizace soutěže v kategoriích
Přihlásí-li se do soutěže v dané kategorii více než deset družstev, jeden den před soutěží je organizována kvalifikace.
Osm družstev s nejvyšším počtem získaných bodů postoupuje do finále v dané kategorii.
Pokud je v kvalifikaci shoda bodů mezi družstvy na 8 místě, jsou k postupu do finále použita pravidla z článku 8.
5.4 Disciplíny soutěže
 • Prostná
 • Akrobacie
 • Trampolína
Každé družstvo se zúčastní soutěže ve všech třech disciplínách.

Pouze závodníci, kteří se zúčastní soutěže v prostných, mohou nastoupit do soutěže v akrobacii a na trampolíně.
5.5 Startovní pořadí
Každé družstvo obdrží startovní číslo.
Startovní pořadí družstev je určeno losem TC/GG UEG.
Před začátkem soutěže v každé disciplíně musí být startovní číslo a název družstva viditelně ukázán.

Prostná Akrobacie Trampolína
1 2 3
4 5 6
7 8 1
2 3 4
5 6 7
8 1 2
3 4 5
6 7 8


5.6 Opakování cvičení
Cvičení družstva v jednotlivých disciplínách lze opakovat pouze pokud bylo přerušení zaviněno defektem na nářadí nebo na přehrávači hudby.

Pouze hlavní rozhodčí v každé disciplíně je oprávněn rozhodnout o opakování cvičení družstva. Družstvo musí opakovat cvičení v dané disciplíně od začátku.
5.7 Trénink a rozcvičení
Rozcvičovací hala musí být k dispozici pro trénink a rozcvičení podle požadavků rozpisu.
Rozcvičovací hala musí být vybavena nářadím shodným s nářadím v závodní hale.
Rozcvičovací hala musí být vybavena odpovídajícím reprodukčním technickým zařízením.


Top

6. Finanční náklady

 • Všechna družstva musí před začátkem soutěže uhradit startovní poplatek pro UEG.
 • Náklady na ubytování, stravování a cestovní výdaje hradí jednotlivá družstva.
 • Výdaje za rozhodčí hradí národní gymnastická federace nebo jednotlivá družstva.


Top

7. Sbor rozhodčích

7.1 Rozhodčí
Každá zúčastněná národní gymnastická federace musí nominovat jednoho nebo dva rozhodčí, z nichž nejméně jeden bude aktivně zapojen jako rozhodčí při vlastní soutěži.
Rozhodčí musí předložit platný brevet mezinárodního rozhodčího soutěže EUROTEAM.
TC/GG UEG jmenuje hlavního rozhodčího pro každou disciplínu v jednotlivých kategoriích soutěže.
Zúčastnění rozhodčí jsou rozděleni do panelů rozhodčích losem na oficiální schůzi rozhodčích před zahájením soutěže. Losování je provedeno členem TC/GG UEG.
Rozhodčí se musí zúčastnit oficiální schůze rozhodčích před zahájením závodu každé kategorie.
7.2 Panely rozhodčích
Soutěž v každé kategorii je rozhodována třemi panely rozhodčích, jeden panel rozhodčích pro každou soutěžní disciplínu.
Každý panel rozhodčích se skládá ze čtyř rozhodčích, hlavního rozhodčího a dvou kontrolních rozhodčích.
Každý panel rozhodčích má sekretáře z pořadatelské země pro zajištění administrativní práce.
7.3 Rozmístění rozhodčích
Všichni rozhodčí musí mít dobrý rozhled, který neomezuje sledování cvičení celého družstva.

Rozmístění rozhodčích:

R1 R2 KR2 KR1 HR SEK R3 R4

Top

8. Určení vítězů a pořadí

V každé kategorii je vyhlášen vítěz.
Vítězné družstvo je určeno na základě celkového bodového zisku ze všech požadovaných disciplín.

Při shodě bodů na medailových pozicích jsou použita následující kritéria pro určení medailistů:
 • nejvyšší počet vítězství v jednotlivých disciplínách mezi družstvy
 • nejvyšší známka v prostných
 • nejvyšší známka v akrobacii
 • nejvyšší známka na trampolíně
Pokud výše uvedená kritéria nerozhodnou, budou družstvům uděleny stejné medaile.
Je-li shoda bodů pro družstva na nemedailových pozicích, družstva obsadí shodné místo a další místo v pořadí není uděleno.

Top

9. Ceny

9.1 Medaile
Medaile jsou udělovány následovně:
 • 1. místo - zlaté medaile
 • 2. místo - stříbrné medaile
 • 3. místo - bronzové medaile
Medaile a diplomy dostávají pouze závodníci, kteří se zúčastnili soutěže. Všechny soutěžící kluby obdrží diplomy.
Stuhy medailí musí být v barvách pořadatelské země.
9.2 Putovní poháry
Vítězné družstvo kažké kategorie (muži, ženy, mix) obdrží putovní pohár, který má družstvo v držení jeden rok po ukončení soutěže.
Vítězné družstvo obdrží také malý pohár, který zůstává vlastnictvím klubu.
9.2.1 Vlastnictví putovních pohárů
Putovní poháry jsou majetkem UEG.
Poháry obdrží vítězná družstva na konci soutěže.
Poháry musí být vráceny UEG jeden rok před další soutěží EUROTEAM.

EUROPEAN UNION OF GYMNASTICS
Avenue de Rhodanie 2
Case postale 188
CH - 1000 Lausanne 6
SWISS

9.2.2 Označení putovních pohárů
Národní gymnastická federace, jejímž členem je vítězný klub, označí název klubu a rok soutěže vyrytím na podstavec putovního poháru.

Top

10. Nářadí

Nářadí schválené UEG zajistí pořadatel závodu.
Podrobný popis nářadí - Technická ustanovení pro nářadí EUROTEAM UEG.
10.1 Prostná
Cvičební plocha má rozměry 14 x 20 m.
Cvičební plocha musí být pokryta kobercem
Tloušťka koberce je 35 mm.
Koberce jsou spojeny do jednolité plochy.
10.2 Akrobacie
Akrobatický pás je 14 m dlouhý a 2 m široký.
Pás se skládá z pružných částí a krátkého "náběhu" na začátku.
Pás je pokryt kobercem tloušťky 35 mm.
Jedna přídatná žíněnka pro bezpečné doskoky je povolena.

Okraje cvičební plochy musí být chráněny samostatnými žíněnkami.

Rozběh musí být minimálně 20 m dlouhý.
10.3 Trampolína
Cvičební plocha se skládá z trampolíny, koně nebo stolu a doskokové plochy.
Jedna přídatná žíněnka pro bezpečné doskoky je povolena.
Rozběh musí být minimálně 25 m dlouhý.
Pro každý závod musí být připraveny dvě sady nářadí umístěné souběžně vedle sebe - jedna sada s přeskokovým nářadím, jedna sada bez přeskokového nářadí.
Každé družstvo si může přinést svoji vlastní trampolínu.


Top

11. Hudební doprovod

11.1 Obecná pravidla
Hudba pro všechny disciplíny musí být nahraná na samostatných kazetách, CD nebo minidisku.
Nahrávka musí být vždy na začátku kazety nebo CD disku.
Kazeta musí být přetočena na začátek hudebního doprovodu.

Kazeta nebo CD disk musí být zřetelně označeny následujícími údaji:
 • název družstva
 • země Tři velká písmena užívaná UEG.
 • kategorie Družstvo mužů, žen, mix.
 • disciplína Prostná, akrobacie, trampolína.
11.2 Přerušení hudby
Pokud nebylo přerušení hudebního doprovodu zaviněno technickým defektem, družstvu není povoleno opakování cvičení.
Pokud bylo přerušení hudebního doprovodu zaviněno technickým defektem, hlavní rozhodčí každé disciplíny rozhodne o opakování cvičení družstva od začátku cvičení v dané disciplíně.


Top

12. Reklama

Pravidla pro reklamu jsou určena UEG.


Tato technická ustanovení soutěže EUROTEAM byla schválena patnáctým kongresem UEG v roce 1997 v Antalyi (Turecko) a nabývají okamžitě platnosti.

Top

 

 Rychlé hledání
» podrobné hledání
 Další strany
Pravidla
»  TeamGym
»  TeamGym Junior
»  EUROTÝM JUNIOR
»  Malý TeamGym
»  [Technická ustanovení]
»  Výklad pravidel