EUROTÝM JUNIOR
   
www.teamgym.cz
Úvodní strana
Výsledky závodů
Články
O TeamGymu
Oddíly
Systém soutěží TeamGym Junior
Termínová listina
Galerie
Literatura, výuka
Partneři
Mapa serveru


TeamGym \ O TeamGymu \ Pravidla \ EUROTÝM JUNIOR

Výtah z pravidel

Tato pravidla již neplatí!!! Byla nahrazena pravidly TeamGym Junior. Obsah tedy berte jen jako informativní.

Kategorie soutěže: 

 • dívky mladší - do 11 let včetně (nemusí být vypsáno)
 • chlapci starší - do 16 let včetně
 • mix (smíšené) (věk nejstaršího rozhoduje o zařazení do věk. kateg.)
Družstvo: 6 - 12 závodníků, u mixů musí být poměr chlapců a dívek 1:1 ve všech disciplinách. Každý závodník může soutěžit pouze v jednom družstvu.
Disciplíny: 
 • Pohybová skladba - povinná pro všechny závodníky družstva
 • Akrobacie
 • Trampolína
Startovní číslo družstva bude stanoveno losem. Každé družstvo má k dispozici 10 min. na trénink každé disciplíny před zahájením soutěže. Rozcvičení na nářadí v průběhu závodu není povoleno. Závodníci musí mít shodný cvičební úbor, smíšené družstvo úbor ve stejných barvách. Dívky mohou mít gymn. kombinézu nebo trikot, nebo trikot a krátké či dlouhé gymn. kalhoty (legíny). Chlapci mohou mít gymn. dres, tričko nebo nátělník a trenýrky nebo krátké či dlouhé gymn. kalhoty. Šperky (řetízky, náušnice, hodinky, atd.) nejsou povoleny. Formuláře pro určení výchozí známky v pohybové skladbě, v akrobacii a na trampolíně musí být odevzdány hlavnímu rozhodčímu nejpozději při prezenci (hodnotu prvků nevyplňovat!). Opravy mohou být provedeny nejpozději jednu hodinu před zahájením závodu dané kategorie. Záchrana při cvičení na trampolíně je povinná - dva zachránci musí stát na doskokové ploše - jinak se necvičí. Při akrobacii je záchrana povolena jednomu trenérovi. Mluvit nebo dávat rady svým závodníkům v průběhu jejich cvičení není trenérům dovoleno.

Nářadí:
 • Pohybová skladba - plocha 12 x 12 m, pokrytá kobercem, spojeným do jednolité plochy. Náhradní řešení (menší sál, atd.) musí být oznámeno v rozpisu soutěže.
 • Akrobacie - pružný pás dlouhý min. 12 x 2 m, krytý kobercem vcelku (pásem), jedna přídatná žíněnka povolena. Rozběh musí být minimálně 8 m dlouhý.
 • Trampolína - trampolína, přeskokové nářadí (kůň, koza nebo stůl o výšce nejméně 120 cm, a bedna o výšce 110 cm, vše našíř nebo nadél), doskoková plocha (dvě žíněnky o výšce 25 - 30 cm a celkové délce min. 6 m, kryté bezpečnostní žíněnkou vcelku), jedna přídatná žíněnka povolena. Rozběh musí být minimálně 15 m dlouhý.

Hudební doprovod: u pohybové skladby nemusí být hudba instrumentální (lze i zpěv), u akrobacie a trampolíny musí být instrumentální. Hudba pro každou disciplinu musí být nahrána na samostatných kazetách nebo CD, vždy od začátku kazety nebo CD, kazeta musí být přetočena na začátek. Kazeta nebo CD musí být zřetelně označena následujícími údaji: Název družstva, TJ, kategorie, disciplína.

Zlaté pravidlo: program cvičení musí vždy odpovídat dovednostem a technické vyspělosti závodníků.

Rozdělení bodů: pohybová skladba - kompozice 3, obtížnost 2 body, u akrobacie a trampolíny obráceně (tedy kompozice 2, obtížnost 3 body), u všech disciplín dále 4,8 bodu na provedení a 0,2 na bonifikaci - celkem 10 bodů.

Požadavky na disciplíny

Pohybová skladba:
Volitelný program bez náčiní v časovém limitu 2.30 - 3.30 min. (od prvního do posledního pohybu závodníků); musí ji absolvovat všichni členové družstva!

Kompozice:

 • skladba musí obsahovat gymnastické prvky (skoky, piruety, obraty, vlny,švihové pohyby), které musí být dominantní, a prvky akrobatické (kotouly, přemety, salta, stoje na rukou, atd.),
 • družstvo musí předvést minimálně 6 rozdílných formací, spojování prvků by mělo být logické, srážky za nežádoucí pauzy ve cvičení ("čekání na hudbu"),
 • je vyžadován soulad cvičení s hudbou, je požadována změna tempa cvičení,
  § skladba musí obsahovat pohyby ve všech úrovních (stoj, sed, leh) a směrech (čelem, bokem i zády k rozhodčím), je třeba využít celou cvičební plochu,
 • akrobatické prvky musí být logicky začleněny do skladby, rozeběh max. 3 kroky,
 • stejné prvky se ve skladbě mohou opakovat maximálně 3krát. 

Obtížnost:
Povinné prvky; všichni závodníci předvádějí ve stejném okamžiku, nebo v log. sledu:

 • 2 rozdílné prvky kategorií - dívky vlny trupem, chlapci swingové pohyby, mix cvičení ve dvojicích (dívka + chlapec),
 • 2 rozdílné piruety (rotace minimálně o 360° ve výponu jednonož),
 • 2 rozdílné skoky (zřetelný pohyb ve vzduchu po odrazu),
 • 2 rozdílné rovnovážné prvky (statické polohy s výdrží 2 sec., bez pohybů rukou).

Hodnota obtížnosti povinných prvků v pohybové skladbě: max. 2 body; chybí-li jeden prvek ze dvojice - srážka 0,3 bodu, chybí-li oba - srážka 0,5 bodu.

Akrobacie:
Družstvo předvádí 3 různé série dynamických akrobatických řad, v jednom směru, minimálně o 3 akrobatických prvcích, bez mezikroků, jeden prvek se může opakovat.
1. série - všichni závodníci předvedou stejnou akr. řadu.
2. série - závodníci předvedou stejnou akr. řadu (jinou, než v 1. sérii), nebo akr. řady, jejichž obtížnost se postupně zvyšuje (pravidlo intenzifikace).
3. série - závodníci předvedou stejnou akr. řadu (jinou, než v 1. a 2. sérii), nebo akr. řady, jejichž obtížnost se postupně zvyšuje.
V každé sérii mohou cvičit různí závodníci družstva. 
Vzdálenosti mezi závodníky musí být rovnoměrné. Vždy nejméně dva závodníci družstva musí být v pohybu ve stejném okamžiku.
Po provedení každé série se závodníci vracejí chůzí nebo klusem zpět do výchozího postavení; přídatné pohyby nejsou povoleny.

Kompozice:

 • výběr prvků musí odpovídat schopnostem závodníků,
 • hodnota každé následující akr. řady u 2. a 3. série musí být shodná nebo vyšší, než hodnota řady předcházející (intenzifikace),
 • výběr prvků mezi jednotlivými sériemi se musí odlišovat,
 • družstvo musí předvést min. jednu sérii s rotací vpřed a jednu s rotací vzad - tedy nejméně dva prvky všech akr. řad dané série musí být s rotací vpřed, resp. vzad. (Poznámka: rondát je zařazen mezi prvky vzad, přemet stranou mezi prvky vpřed nebo vzad podle prvku, který po něm následuje.) 

Obtížnost:

 • prvek s nejvyšší hodnotou obtížnosti udává hodnotu příslušné akr. řady,
 • průměr 6 nejvyšších individuálních hodnot obtížnosti (v mixech u 3 dívek a 3 chlapců) dává hodnotu dané série,
 • hodnota se zaokrouhluje dolů na desetiny bodu.
Hodnoty obtížnosti prvků v akrobacii (max. 3 body):
Prvek hodn.
Kotoul vpřed nebo vzad - skrčmo, roznožmo, schylmo 0,5
Přemet stranou, rondát, kotoul letmo 0,8
Přemet stranou jednoruč 0,9
Přemet vpřed, i odrazem snožmo, vzklopka, blecha, flik, flip, arab, šprajcka 1,3
Salto vpřed, vzad 1,8
Vazby: přemet vpřed - salto vpřed 2,0
přemet vpřed odrazem snožmo - salto vpřed 2,2
Příd. hodn.: schylmo (u salt) +0,1
prohnutě (u salt), každý obrat o 180° (u salt), salto na začátku řady (řada musí mít další salto) +0,2
salto opakovaně +0,4
salto na začátku řady následované dalším saltem - celkem +0,6

Dvojná salta nejsou povolena.

Trampolína:
Družstvo předvádí 3 různé série skoků, z nichž nejméně jedna musí být provedena přes přeskokové nářadí, kterého se musí dotknout obě ruce , ale nesmí chodidla.
1. série - všichni závodníci předvedou stejný skok.
2. série - závodníci předvedou stejný skok (jiný, než v 1. sérii), nebo libovolné skoky se zachováním pravidla intenzifikace.
3. série - závodníci předvedou stejný skok (jiný, než v 1. a 2. sérii), nebo libovolné skoky se zachováním pravidla intenzifikace.
V každé sérii mohou cvičit různí závodníci družstva. 
Vzdálenosti mezi závodníky musí být rovnoměrné. Vždy nejméně dva závodníci družstva musí být v pohybu ve stejném okamžiku.
Po provedení každé série se závodníci vracejí chůzí nebo klusem zpět do výchozího postavení; přídatné pohyby nejsou povoleny.

Kompozice:

 • výběr prvků musí odpovídat schopnostem závodníků,
 • hodnota každého následujícího skoku u 2. a 3. série musí být shodná nebo vyšší, než hodnota skoku předcházejícího (intenzifikace),
 • výběr prvků mezi jednotlivými sériemi se musí odlišovat,
 • družstvo musí předvést nejméně v jedné sérii prvky s rotací minimálně 180°kolem výškové osy těla (např. rondát). 

Obtížnost:

 • průměr 6 nejvyšších individuálních hodnot obtížnosti (v mixech u 3 dívek a 3 chlapců) dává hodnotu dané série,
 • hodnota se zaokrouhluje dolů na desetiny bodu.

Hodnoty obtížnosti prvků na trampolíně s přeskokovým nářadím (max. 3 body):

Prvek hodn.
Roznožka 0,5
Skrčka 1,0
Schylka 1,5
Rondát (i s obratem o 90° na druhou stranu) 1,6
Přemet vpřed, jamašita (přemet vpřed se schýlením) 1,8
Letka 2,0
Cukahara skrčmo 2,4
Cukahara schylmo 2,5
Cukahara prohnutě, přemet vpřed - salto vpřed skrčmo 2,6
Příd. hodn.: každý obrat o 180 ° +0,2

 Hodnoty obtížnosti prvků na trampolíně bez přeskokového nářadí (max.3 body):

Prvek hodn.
Skok přímý 0,3
Skok přímý s čelním roznožením, skok se skrčením přednožmo 0,4
Skok s přednožením (schylka), s přednožením roznožmo (štika) 0,5
Skok s obratem o 360° 0,7
Salto vpřed skrčmo 1,4
Dvojné salto 2,4
Příd. hodn.: schylmo (u salt) +0,1
každý obrat o 180°, prohnutě u salt +0,2

 Speciální srážky:

Dopomoc - pokaždé 0,3-0,5
Cvičení mimo vymezenou plochu (přešlap) - pokaždé (pohybová skladba) 0,1
Mluvení trenérů se závodníky - v každé sérii (akrobacie a trampolína) 0,5
Přidané kroky v řadách - pro každého závodníka v sérii (akrobacie) 0,3
Nerovnoměrné vzdálenosti - v sérii 0,2
Pád (do sedu, velká opora paží) - pokaždé 0,5
Pád (není doskok na nohy) - pokaždé 1,0
Minutí nářadí - pokaždé (trampolína) 1,0
Nesprávný počet závodníků - za každého závodníka (a sérii u akrob. a tramp.) 1,0
Nesprávně předvedený program - za každého závodníka a sérii (akrob. a tramp.) 1,0
Chyba celého družstva (nadpoloviční části) -v dané sérii (akrobacie a trampolína) 0 v sérii

Při nesprávném počtu závodníků nebo nesprávně předvedeném programu se u akrobacie a trampolíny již nepřepočítává hodnota obtížnosti! Pokud družstvo na trampolíně nepředvede alespoň jednu sérii skoků s dotykem přeskokového nářadí,výsledná známka třetí série je 0 bodů!

Srážky vrchního rozhodčího (z výsledné známky družstva):

Nedodržení časového limitu (pohybová skladba) 0,5
Nesprávné oblečení 0,5
Nesprávný hudební doprovod 0,5
Nevhodné doplňky (šperky) 0,5
Přídatné pohyby při vracení - mezi sériemi (akrobacie a trampolína) 0,5

 Pravidla lze zakoupit například v Sokolské prodejně v Tyršově domě, Újezd 450, Praha 1.


 

 Rychlé hledání
» podrobné hledání
 Další strany
Pravidla
»  TeamGym
»  TeamGym Junior
»  [EUROTÝM JUNIOR]
»  Malý TeamGym
»  Technická ustanovení
»  Výklad pravidel